ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării,  fara licitatie publica a suprafetei de 158 mp teren situat în Str.Unirii, nr.58, Bloc D, ap.3, parter,    în vederea extinderii construcţiei proprietate privata a familiei Andronic Mircea si Felicia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 lit.,,e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b” precum şi  art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 158 mp teren,  identic cu nr.cadastral 34594 din CF 34594, teren situat în strada Unirii, nr.58, Bloc D, ap.3, parter, către Andronic Mircea si Felicia, în vederea extinderii apartamentului proprietate personala a acestora.

          Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

        Art. 3 Se stabileste nivelul redevenţei  la 30 euro /mp,   stabilit conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu cu plata  în termen de 3  ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

        Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.74