ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin.6 lit.apct.  5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 3200 de lei pentru premierea sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.75