ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.57/2011

privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră », astfel :

-         Se aprobă 3 amplasamente pentru comercializare produse artizanale in Parcul municipal Vatra Dornei.

-         Se aprobă 3 amplasamente pentru rulote  pentru activitate comerciala sezoniera in parcarea de pe Str.Dornelor( paralel cu parcarea Gara Mica).

     Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

    Art.3 Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.76