ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Conform prevederilor art.35 alin.1-3, art.54 al Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art.22 alin.2-3, art.58 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

    În temeiul  art. 36 al. (2) lit. ,,d”,  al. (6) lit. ,,a” pct.16, precum şi art. 45 al. (1)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

        Art. 1  Se  aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2   La data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza efectele HCL nr.59/31.03.2009.

Art. 3Primarul, prin aparatul  de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.77