ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 695 mp, situat în Str.Cetinii,f.n.,, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC BUCURA COM SRL, proprietara constructiei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin.5 lit.b şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 695 mp teren situat în Str.Cetinii , f.n. identic cu PT 1F de 617 mp, din CF 33638 si PT 1F in suprafata de 78 mp teren din CF 33644 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru, proprietara constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 25 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.79