ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumei de 2000 de lei catre „Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul European de Karate Traditional de la Citta di Caorle, Venetia Italia

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei, catreClubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa, cu ocazia participarii la Campionatul European de Karate Traditional de la Citta di Caorle, Venetia Italia, in perioada 15-19 mai.

         Art. 2  Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.80