ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind imputernicirea Primarului Municipiului Vatra Dornei, pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta de indata din data de 08.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- Procesul verbal Seria AR, nr.01472/24.05.2011 al ANRMAP de constatare si sanctionare a contraventiilor prin care s-a aplicat o amenda de 80.000 de lei Municipiului Vatra Dornei;

- Raportul de control al ANRMAP nr.6468/22.06.2011 prin care se constata ca “autoritatea contractanta a aplicat bincorect criteriile de atribuire declarand ca inadmisibila o oferta depusa de un operator economic care nu a indeplinit una sau mai multe din cerintele de calificare”;

- Sentinta nr.19.778/10.11.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila, prin care a fost respinsa plangerea contraventionala impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Seria AR nr.01472/24.05.2011;

- pct.2.3 din Decizia nr.17/14/24.05.2012 a Camerei de Conturi Suceava ramasa definitiva si executorie prin necontestare de catre fostul ordonator de credite,  prin care  se dispune “Intreprinderea masurilor in vederea recuperarii contravalorii amenzii aplicate de ANRMAP de la persoanele raspunzatoare de neaplicarea prevederilor legale la atribuirea contractului contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei” dupa finalizarea procesului aflat pe rolul instantelor de judecata;

- Adresa nr.14.310/20.07.2012 a Primarului Municipiului Vatra Dornei prin care s-a solicitat comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere privind neaplicarea procedurilor legale la atribuirea acordului cadru  avand ca obiect lucrari de “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;  HCL nr.82/08.05.2013 privind stabilirea masurilor pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP in cuantum de 80.000 de lei;

-Notele explicative ale comisiei de evaluare a ofertelor;

-Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale nr.8400/09.04.2013 emisa de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vatra Dornei prin care s-a retinut suma de 80.050 reprezentand amenda contraventionala aplicata de catre ANRMAP prin care s-a creat prejudiciul Municipiului Vatra Dornei;

-Dispozitia nr.22/18.01.2011 privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit.b si alin.4 lit.a, precum şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se împuterniceşte primarul municipiului Vatra Dornei sa recupereze contravaloarea amenzii aplicata de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei,  prin emiterea dispozitiilor de imputare a sumelor de la Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei”, numita prin dispozitia primarului nr.22/18.01.2011.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

08.05.2013

Nr.82

                                                                                                                                                Proiect 1

                                                                                                                                                Nr.9707/08.05.2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind imputernicirea Primarului Municipiului Vatra Dornei, pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta de indata din data de 08.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- Procesul verbal Seria AR, nr.01472/24.05.2011 al ANRMAP de constatare si sanctionare a contraventiilor prin care s-a aplicat o amenda de 80.000 de lei Municipiului Vatra Dornei;

- Raportul de control al ANRMAP nr.6468/22.06.2011 prin care se constata ca “autoritatea contractanta a aplicat incorect criteriile de atribuire declarand ca inadmisibila o oferta depusa de un operator economic care nu a indeplinit una sau mai multe din cerintele de calificare”;

- Sentinta nr.19.778/10.11.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila, prin care a fost respinsa plangerea contraventionala impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Seria AR nr.01472/24.05.2011;

- pct.2.3 din Decizia nr.17/14/24.05.2012 a Camerei de Conturi Suceava ramasa definitiva si executorie prin necontestare de catre fostul ordonator de credite,  prin care  se dispune “Intreprinderea masurilor in vederea recuperarii contravalorii amenzii aplicate de ANRMAP de la persoanele raspunzatoare de neaplicarea prevederilor legale la atribuirea contractului contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei” dupa finalizarea procesului aflat pe rolul instantelor de judecata;

- Adresa nr.14.310/20.07.2012 a Primarului Municipiului Vatra Dornei prin care s-a solicitat comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere privind neaplicarea procedurilor legale la atribuirea acordului cadru  avand ca obiect lucrari de “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;  HCL nr.82/08.05.2013 privind stabilirea masurilor pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP in cuantum de 80.000 de lei;

-Notele explicative ale comisiei de evaluare a ofertelor;

-Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale nr.8400/09.04.2013 emisa de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vatra Dornei prin care s-a retinut suma de 80.050 reprezentand amenda contraventionala aplicata de catre ANRMAP prin care s-a creat prejudiciul Municipiului Vatra Dornei;

-Dispozitia nr.22/18.01.2011 privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit.b si alin.4 lit.a precum şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se împuterniceşte primarul municipiului Vatra Dornei sa recupereze contravaloarea  amenzii aplicata de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei,  prin emiterea dispozitiilor de imputare a sumelor de la Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei”, numita prin dispozitia primarului nr.22/18.01.2011.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                               

                                                                                                Initiator,

                                                                                     Primarul Municipiului

                                                                                           ILIE BONCHES

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, PENTRU RECUPERAREA CONTRAVALORII AMENZII APLICATE DE CATRE ANRMAP, IN CUANTUM DE 80.000 DE LEI

 

 

 

 Prin procesul verbal Seria AR, nr.01472/24.05.2011 al ANRMAP de constatare si sanctionare a contraventiilor s-a aplicat o amenda de 80.000 de lei Municipiului Vatra Dornei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006 ;

Prin Dispozitia nr.22/18.01.2011 era numita Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei in urmatoarea componenta: Presedinte : Cristina Lostun –- consilier serviciul urbanism, Membrii: Saveta Ciocan- Director economic, Vlasa Petronela- Consilier juridic, Nacu Marcel- Inspector serviciul urbanism si Simionescu Mirela – Inspector achizitii publice.

Raportul de control al ANRMAP nr.6468/22.06.2011 a constatat ca “autoritatea contractanta a aplicat incorect criteriile de atribuire declarand ca inadmisibila o oferta depusa de un operator economic care nu a indeplinit una sau mai multe din cerintele de calificare”;

Prin  Sentinta nr.19.778/10.11.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila, a fost respinsa plangerea contraventionala impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Seria AR nr.01472/24.05.2011;

 Prin  Decizia nr.17/14/24.05.2012 a Camerei de Conturi Suceava ramasa definitiva si executorie prin necontestare de catre fostul ordonator de credite, la pct.2.3 se dispune ca “Intreprinderea masurilor in vederea recuperarii contravalorii amenzii aplicate de ANRMAP se va face de la persoanele raspunzatoare de neaplicarea prevederilor legale la atribuirea contractului contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei” dupa finalizarea procesului aflat pe rolul instantelor de judecata;

Prin adresa nr.14.310/20.07.2012 a Primarului Municipiului Vatra Dornei s-a solicitat comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere privind neaplicarea procedurilor legale la atribuirea acordului cadru  avand ca obiect lucrari de “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;  HCL nr.82/08.05.2013 privind stabilirea masurilor pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP in cuantum de 80.000 de lei;

-Notele explicative ale comisiei de evaluare a ofertelor au scos in evidenta ca au solicitat intocmirea unei alte comisii de evaluare a ofertelor, care sa constate daca acordul cadru a fost incheiat legal sau nu si sa procedeze in consecinta, lucru care nu s-a intamplat deoarece ordonatorul de credite de la acea vreme a considerat procedura de atribuire a acordului cadru legala si nu se impune anularea acordului cadru.

Prin Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale nr.8400/09.04.2013 emisa de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vatra Dornei s-a retinut suma de 80.000 reprezentand amenda contraventionala aplicata de catre ANRMAP prin care s-a creat prejudiciul Municipiului Vatra Dornei;

Avand in vedere prevederile aceste aspecte, supun spre aprobare Consiliului local împuternicirea primarului municipiului Vatra Dornei sa recupereze contravaloarea amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei,  prin emiterea dispozitiilor de imputare a sumelor de la Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei”, numita prin dispozitia primarului nr.22/18.01.2011.

Fata de  cele prezentate, rog sa analizati si sa hotarati.

 

 

                                                                     PRIMAR

                                                                ILIE BONCHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

Nr.9707/08.05.2013 

 

RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, PENTRU RECUPERAREA CONTRAVALORII AMENZII APLICATA DE CATRE ANRMAP, IN CUANTUM DE 80.000 DE LEI

 

 

 Prin procesul verbal Seria AR, nr.01472/24.05.2011 al ANRMAP de constatare si sanctionare a contraventiilor s-a aplicat o amenda de 80.000 de lei Municipiului Vatra Dornei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006 ;

Prin Dispozitia nr.22/18.01.2011 era numita Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei in urmatoarea componenta: Presedinte : Cristina Lostun –- consilier serviciul urbanism, Membrii: Saveta Ciocan- Director economic, Vlasa Petronela- Consilier juridic, Nacu Marcel- Inspector serviciul urbanism si Simionescu Mirela – Inspector achizitii publice.

Raportul de control al ANRMAP nr.6468/22.06.2011 a constatat ca “autoritatea contractanta a aplicat incorect criteriile de atribuire declarand ca inadmisibila o oferta depusa de un operator economic care nu a indeplinit una sau mai multe din cerintele de calificare”;

Prin  Sentinta nr.19.778/10.11.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila, a fost respinsa plangerea contraventionala impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Seria AR nr.01472/24.05.2011;

 Prin  Decizia nr.17/14/24.05.2012 a Camerei de Conturi Suceava ramasa definitiva si executorie prin necontestare de catre fostul ordonator de credite, la pct.2.3 se dispune ca “Intreprinderea masurilor in vederea recuperarii contravalorii amenzii aplicate de ANRMAP se va face de la persoanele raspunzatoare de neaplicarea prevederilor legale la atribuirea contractului contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei” dupa finalizarea procesului aflat pe rolul instantelor de judecata;

Prin adresa nr.14.310/20.07.2012 a Primarului Municipiului Vatra Dornei s-a solicitat comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere privind neaplicarea procedurilor legale la atribuirea acordului cadru  avand ca obiect lucrari de “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei;  HCL nr.82/08.05.2013 privind stabilirea masurilor pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP in cuantum de 80.000 de lei;

-Notele explicative ale comisiei de evaluare a ofertelor au scos in evidenta ca au solicitat intocmirea unei alte comisii de evaluare a ofertelor, care sa constate daca acordul cadru a fost incheiat legal sau nu si sa procedeze in consecinta lucru care nu s-a intamplat deoarece ordonatorul de credite de la acea vreme a considerat procedura de atribuire a acordului cadru legala si nu se impune anularea acordului cadru.

Prin Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale nr.8400/09.04.2013 emisa de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vatra Dornei s-a retinut suma de 80.000 reprezentand amenda contraventionala aplicata de catre ANRMAP prin care s-a creat prejudiciul Municipiului Vatra Dornei;

      Avand in vedere ca este imperativa recuperarea cuantumului amenzii aplicata de catre ANRMAP de la persoanele responsabile cu procedura de evaluare a ofertelor, este necesara aprobarea de catre Consiliul local a împuternicirii primarului municipiului Vatra Dornei sa recupereze contravaloarea amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei,  prin emiterea dispozitiilor de imputare a sumelor de la Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari “Proiectare, modernizare, reparare si intretinere strazi in Municipiul Vatra Dornei”, numita prin dispozitia primarului nr.22/18.01.2011.

Fata de  cele prezentate, sustin proiectul de hotarare al initiatorului.

 

 

 

                                                                Director economic

                                                                 Turcanu Iancu