ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotararea

Privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, respectiv a imprumutului intern, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013  privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din   economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Vatra Dornei

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            In conformitate cu prevederile art.61 alin.6 si art.19 al  Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si  completãrile ulterioare ;

In conformitate cu prevederile art.5 alin.1 din OUG nr.3/2013     privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din   economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

In baza art.6 subalin.5 lit.c din Ordinul nr.161/2013  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 - 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

Avand in vedere HCL nr.49/2013 prin care s-a aprobat contractarea unui imprumut  dela Ministerul Finantelor Publice pentru plata arieratelor  si Hotararea nr.2999/08.05.2013 a Comisiei de Autorizare a imprumuturilor locale;
          În temeiul art.36, alin.2 lit. b, alin.4, lit a si art.45,alin.2 , lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare ,
                                                                  HOTARASTE:

 

       Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, respectiv a imprumutului intern, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013  privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din   economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative prezentat în Anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    Art.2 Se aproba lista sinteza a cheltuielilor de capital, cu desfasurare atat fizica precum si valorica, prezentata in anexa nr.2, ce face parte din prezenta hotarare.
   Art.3
Primarul municipiului, prin Directia economica,  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                   APETRII GHEORGHE

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

20.05.2013

Nr.83