ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.18A, format din  incaperea notata in plan cu nr.5, in suprafata de 37,76 mp,   cota de 35% parti din partile comune ale cladirii si cota din terenul aferent, identice cu nr.cadastral 885/2- din CF 34662

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea din Municipiul Vatra Dornei, Str.Lucian Blaga nr.14, parter, format din  incaperile notate in plan cu nr.21 in suprafata de 17 mp,  cota de 9 mp din terenul aferent, identice cu nr.cadastral 1769/1/V-U1 din CF 30508-C1-U2.

      Art.3. Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

    Art. 4 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.86