ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.105, alin.2 din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile din OMECTS nr. 5576/2011;

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b” si alin.4 lit.”a”; art.45, alin. 2, lit. „a”;  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.(1) Se aprobă  pentru anul 2013 un număr de 90 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)     burse de performanţă  6;

b)     burse de merit 41 ;

c)      burse de ajutor social 43;

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

       Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a)bursa de performanta -100 de lei;

      b) bursa de merit- 80 lei;

      c) bursa sociala -60 de lei;

      Art.3. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.88

 

 

 

                                                                        Anexa nr.1 la HCL NR.88/2013

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.2 -14 burse

1 bursa de performanta

9 burse de merit

4 burse sociale

2.

Liceul teoretic “Ion Luca”-31 burse

1 bursa de performanta

28 de burse de merit

2 burse sociale

3.

Liceul tehnologic”Vasile Deac” -2 burse

2 burse sociale

4.

Scoala gimnaziala nr.1 – 18 burse

4 burse de performanta

14 burse sociale

5

Scoala gimnaziala nr.4 -25 burse

4 burse de merit

21 de burse sociale