ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2013

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.5 alin.1 lit.d si alin.3 si 4 al Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul de desfasurare a evenimentului “Serbările Zăpezii 2013” conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 130.000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2013.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.9