ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând

cultelor religioase din România

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În baza baza OG. 82/2001 privind Stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România”

            În  baza  HCL nr.62/2013 privind aprobarea Bugetului local al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2013;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.d,  alin.6 lit.a pct.19 lit.c,  art.45, alin.2,  din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea de sume sub formă de sprijin financiar unităţilor de cult din Municipiul Vatra Dornei, conform  Anexei 1.         

Art.2. Primarul municipiului, prin Directia economica,  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.90

 

 

Anexa 1 la HCL nr.90/30.06.2013

 

 

Nr.crt

Denumirea unitatii de cult

Suma alocata

1.

Biserica  Sf.Ilie Vatra Dornei(Negresti)

3000 de lei

2.

Biserica Nasterea Maicii Domnului Vatra Dornei(Centru)

5000 de lei

3.

Biserica Sf.Treime Vatra Dornei(catedrala)

3000 de lei

4.

Biserica Sf.Ioachim si Ana(Rosu)

1500 de lei

5.

Biserica Sf.Aposoli Petru si Pavel (Birnarel)

1000 de lei

6.

Biserica Pogorarea Duhului Sfant(Argestru)

1000 de lei

7.

Biserica Sf.Gheorghe(Foresta)

1000 de lei

8.

Manastirea Sf.Aposoli Petru si Pavel(de rit vechi)

1000 de lei

9.

Biserica Sf.doctori fara de arginti Chir si Ioan (Spital)

1000 de lei

10.

Biserica Sf.Anton-Catolica

1000 de lei