ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

 privind alocarea unui ajutor  financiar si alocarea a 2 mc cherestea rasinoase,  pentru reconstruirea grajdului afectat de incendiu, proprietatea lui Anghel Elena

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 de lei si  alocarea a 2 mc de cherestea rasinoase, ajutor pentru reconstruirea grajdului afectat de incendiu,  proprietatea lui Anghel Elena.

          Art. 2 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.91