ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind primirea de noi membri in Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia Judeteana pentru apa si Canalizare Suceava” si imputernicirea reprezentantului Consiliului local AL Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala a “Asociatiei Judetene pentru apa si Canalizare Suceava”, sa voteze pentru primirea de noi membri in AJAC Suceava

                                                                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere adresa nr.27/20.05.2013 a AJAC Suceava precum si prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Legea nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de utilitati publice, Legea nr.241/2006 serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, OUG nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si  Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare; Statutul Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit.c si  art. 45 alin. (2)  lit.f din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, isi exprima consimtamantul pentru primirea de noi membrii in „Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se  imputerniceste domnul Mateiciuc Ilie, reprezentantul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava in Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, sa voteze pentru  primirea de noi membri in AJAC Suceava,  si pentru  semnarea Actelor Aditionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei AJAC Suceava, ca urmare a primirii unor membrii.

Art.3 Primarul municipiului  Vatra Dornei, judetul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.92