ROMÂNIA                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotarare

Privind desemnarea domnului Catalin Boiarinof-  Consilier protectia mediului, ca persoana responsabila cu coordonarea  si evidenta activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Avand in vedere :

      - nota de inspectie nr.25.885/18.04.2013 emisa de ANSVSA;prevederile pct.19,26-28  ale Regulamentului CE nr.1069/2009;Prevederile art.2, alin.2, 3, art.6, art.7 alin.3 lit.c si d, art.14 alin.5, anexa 1, anexa 5c, anexa 5a si anexa 8 ale Ordinului nr.80/2005 pentru aprobarea Normelor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit.c si  art. 45 alin. (2)  lit.f din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1 Se desemneaza domnul Boiarinof Catalin – Consilier protectia mediului ca persoana responsabila cu intocmirea documentatiei , coordonarea  si evidenta activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala pe raza municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Sarcinile d-lui Boiarinof Catalin ca persoana desemnata din partea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, privind relatia acestuia cu autoritatile responsabile cu inspectia si controlul potrivit legii privind activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala de pe raza Municipiului Vatra Dornei sunt urmatoarele:

a)Infiintarea, completarea si arhivarea Registrului de evidenta a transporturilor de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor derivate;

b)completarea, arhivarea si mentinerea evidentei documentelor de miscare, respectiv partea a III a si matca documentului;

c)intocmirea si transmiterea rapoartelor trimestriale privind produsele animale ce nu sunt destinate consumului uman, in conformitate cu prevederile legale.

d)efectuarea permanenta a controlului datelor inscrise in Registrul de evidenta a transportuirlor SNCU transmise si a datelor inscrise in partea a IIIa si matca documentelor de miscare existente la generator;

e)respectarea tuturor termenelor, dispozitiilor si precizarilor acordate/emise de catre autoritatile de inspectie si control, pentru remedierea neajunsurilor constatate, in urma controalelor efectuate.

Art.3 Primarul municipiului, prin domnul Boiarinof Catalin, va duce la  indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE      

                       Contrasemneaza,

                                       Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.94