ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  - art. 27 şi art. 30 alin.1-6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu -modificările şi completările ulterioare;

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

        Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit.c si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se modifica anexa nr.4 la HCL nr.3/2013  privind chiriile si taxele pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat,  conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2 Primarul, prin Serviciul venituri , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.95

 

 

 

 

 

                                                                           Anexa  nr.1 la HCl nr.95/30.05.2013

ANEXA NR. 4

           CHIRII SI TAXE PENTRU  FOLOSIREA TERENURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC  ŞI PRIVAT

 

NR. CRT.

CATEGORIE TEREN

UM

ANUL 2012

ANUL 2013

Chirie teren aparţinând domeniului public şi privat  ocupat de construcţii provizorii

1

Chirie pt. teren ocupat cu garaje cu suprafaţa < 24 mp, inclusiv

lei/mp/an

6

 

7

2

Chirie pt. teren ocupat cu garaje cu suprafaţa > 24 mp, pentru ce depăşeşte 24 mp

lei/mp/an

8

20

3

Chirie pt. teren ocupat cu garaje de către persoane juridice

lei/mp/an

11

15

4

Chirie pt. teren ocupat cu magazii cu suprafaţa < 16 mp, inclusiv

lei/mp/an

-

-

4.1. Pentru contribuabili care sunt branşati la sistemul centralizat de încălzire a locuintei

6

10

4.2. Pentru contribuabili care nu  sunt  branşati la sistemul centralizat de încălzire a locuintei

1

1

5

Chirie pt. teren ocupat cu magazii cu suprafaţa > 16 mp, pentru ce depăşeşte 16 mp

lei/mp/an

-

-

5.1. Pentru contribuabili care sunt branşati la sistemul centralizat de încălzire

8

10

5.2. Pentru contribuabili care nu sunt branşati la sistemul centralizat de încălzire

3

4

6

Chirie pt. teren ocupat cu magazii de către persoane juridice

lei/mp/an

16

20

7

Chirie teren ocupat de coteţe

   lei/mp/an

15

60

8

Contravenţie pentru ocupare teren cu coteţe în zona A şi B

lei

Amendă 500 lei şi măsura demolării

Amendă  intre 500 -1000 de lei şi măsura demolării

9

Chirie teren ocupat de chioşcuri pentru comerţ situate pe domeniul public, inclusiv piaţă

lei/mp/lună

16

19

10.

Chirie teren ocupat de chioşcuri pentru comerţ situate în afara domeniului public, bazar

lei/mp/lună

7

10

11.

Chirie teren domeniu public, inclusiv piata, ocupat de chioşcuri cu profil prestări servicii

lei/mp/lună

6

7

12.

Chirie teren în afara domeniului public ocupat de chioşcuri cu profil prestări servicii

lei/mp/lună

4

5

13.

Chirie teren aflat sub construcţii definitive – persoane juridice (termen plată: 15.03, 15.06, 15.09, 15.11)

lei/mp/an

3

4

14.

Chirie teren pentru amenajare parcări

lei/mp/lună

1

pt. persoane fizice nu se închiriază loc pt. parcare

2

15.

Chirie teren + boxă metalică

lei/boxă/ lună

17

20

CHIRIE TEREN FOLOSINŢĂ AGRICOLĂ

1

Chirie teren curţi si  teren acces

lei/ar/an

21

0,25 lei/mp/an

2

Chirie teren arabil

lei/ar/an

21

25 lei/ar/an

3

Chirie teren fanat

 

101lei/ha/an

101 lei/ha/an

3

Chirie teren ocupat de imobil  clădire proprietate în baza Legii 112/1995

lei/mp/an

2

2

CHIRE TEREN OCUPAT DE ORGANIZĂRI DE ŞANTIER

1.

În cadrul spaţiilor publice

lei/mp/lună

4

20

2.

În afara spaţiilor publice

lei/mp/lună

2

20

CHIRIE, TAXE ALTE CATEGORII DE TERENURI

1

Chirie teren ocupat de terase sezoniere sezon 1 mai – 30 septembrie, chioscuri si corturi amplasate in parc, la baza partiei de schi, etc.

lei/mp/lună

15

18

2

Chirie teren aferent instalaţiilor baby-schi, terenuri de sport, agrement (sezon 4 luni)

lei/mp/an

7

8

3

Chirie teren ocupat de chioşcuri închiriere material sportiv:- 4 luni: din lunile decembrie-martie, inclusiv

      - 8 luni: din lunile aprilie-noiembie, inclusiv

lei/mp/lună

 

15

           1

 

18

            1

4

Chirie teren ocupat de mese, vitrine frigorifice în faţa magazinelor

lei/lună

16

19

5

Chirie teren ocupat de materiale refolosibile

lei/mp/lună

2

3

6

Chirie teren ocupat de materiale publicitare

lei/mp/lună

7

8

7.

Chirie teren pentru folosirea locurilor publice în scopul:  vânzare de presă şi carte,vânzare de flori, amplasare corturi

lei/mp/zi

 

4

 

5

8.

Taxa autorizaţie spargere carosabil

lei/mp/zi

9

20

NR. CRT.

 

CATEGORIE TEREN

 

UM

ANUL 2012

ANUL 2013

11.

Contraventie pentru neaducerea terenului la starea iniţială în termenul prevăzut de Legea nr.  50/1991 – art. 33, modificată

lei

1.000+ c/val devizului de

refacere a carosabilului

500-2500+ c/val devizului de

refacere a carosabilului

12.

Închiriere teren sport – stadion

lei/ora

31

35

13.

Închiriere teren activităţi promoţionale, zile festive

lei/mp/zi

11

20

14.

Chirie staţionare mijloace de transport (autocare, microbuze etc.) – locaţia Gara Mică, etc.

lei/mijloc transport/oră

11

20