ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Ivasca Violeta pentru efectuarea unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

                                                                                                                                               

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Ivasca Violeta, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.96