ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitatie publica a imobilului “Baie Publica” situat in Vatra Dornei, Str.Baii nr.1


Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În conformitate cu prevederile art. 10 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, coroborate cu art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006,
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. "c" coroborat cu alin. 5 lit. "a", ale art. 45 alin. 3 şi ale art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:


        Art. 1.
Se aprobă Studiul de Oportunitate întocmit în vederea iniţierii concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului “Baie Publica“, situat în Vatra Dornei, str. Baii nr. 1, care reprezintă Anexa 1 a prezentei hotărâri, cu păstrarea fostei destinaţii iniţiale pe toată durata concesiunii.
          Art.2 Documentatia de licitatie, va fi intocmita  dupa aprobarea studiului de oportunitate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.97