ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin financiar pentru  Scoala gimnaziala nr.4 in vederea  implementarii proiectului „Educatia pentru valori- Centrul Zonal de Performanta pentru elevii claselor III-IV  de la scolile din Zona Dornelor”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei, în vederea susţinerii financiare a scolii gimnaziale nr.4 pentru implementarea proiectuui „Educatia pentru valori- Centrul Zonal de Performanta pentru elevii claselor III-IV  de la scolile din Zona Dornelor”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.98