ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.12 si art.20 din anexa 1 la HCL nr.77/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Conform prevederilor art..58 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; Adresa nr.6871/DC/23.05.2013 a Institutiei Prefectului –Judetul Suceava;

    În temeiul  art. 36 al. (2) lit. ,,d”,  al. (6) lit. ,,a” pct.16, precum şi art. 45 al. (1)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

        Art. 1  Se  modifica art.12 si art.20 din anexa 1 la HCL nr.77/26.04.2013 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Primarul, prin aparatul  de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.99