ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al  anului 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata de  10 ianuarie 2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2020 din 19 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare in cuantum  de 101 368,46  lei, inregistrat la data de 31.12.2013,  din excedentul bugetului local al  anului 2012.

Art.2   Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

10.01.2014

Nr.1