ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

Avand in vedere HCL nr.154/2012 privind aprobarea infiintarii Centrului de zi pentru copii  Vatra Dornei si aprobarea cofinantarii proiectului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 –a administraţiei publice locale, Republictaa si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici si  documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2 Cu data prezentei se revoca HCL nr.232/2013.

         Art.3 Primarul municipiului, prin  Serviciul de urbanism si Directia buget contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.10