ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul I al anului 2014

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  actualizata, OUG nr. 63/2010 actualizata, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,(a), precum şi art. 45 alin. (2) lit.(a) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă contul de execuţie bugetară pentru timestrul I al anului 2014, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul împrumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.100