ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modalitatii de finantare a activitatilor finantate

 integral sau partial din bugetul local

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile   ORDINULUI  Nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora precum si prevederile art.9 alin.6 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.(b) , alin. (4) lit. (a), art. 45 alin. (2) lit.a precum si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă finantarea integral de la bugetul local pentru institutiile infiintate in subordinea primariei municipiului Vatra Dornei fara personalitate juridica(Muzee, Casa de Cultura si Serviciul Salvamont) conform Ordinului Ministrului Finantelor nr.720/2014.

Art.2 Se aproba finantarea intergal de la bugetul local pentru activitatea “administrare pajisti ” finantata intergal din venituri proprii, conform art.9 alin.6 din OUG nr.34/2013.

Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.101