ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei, a locatiei, a sumelor necesare si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2014,  în perioada 15-20 iulie 2014, in Parcul Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului si premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism.

           Art.4 Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni din cadrul Clubului Municipal „Dorna”Vatra Dornei cu rezultate deosebite obtinute la campionatele de atletism astfel:

Prasneac Cristian antrenor sectia Attletism al CSM- 1000 de lei;

            Leanca Andrei –Campion National 1000 de lei

            Mihaescu Claudiu Daniel-1 Campion National 1000 de lei;

            Miron Alexandru- Vicecampion national 700 de lei;

             Simionescu Iulian - Vicecampion national 700 de lei;

            Vantu paula Alina – medialiata cu bronz-500 de lei;

           Art. 5 Primarul municipiului, prin Diectia buget contabilitate, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                                             Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.102