ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. (2) lit.(a) si art.115 alin.(2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 15.000 de  lei, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei, care au împlinit 50 ani de căsătorie.

Art.2 Se aproba acordarea pentru intreaga activitate a unor diplome de excelenta si a  sumei de 500 de lei pentru urmatoarele persoane:d-na profesoara Guga Tatiana, d-na profesoara Lungulescu Aspazia si domnul Director al „Clubului Statiunii Balneare” Marcu Ion.

            Art. 3  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 4 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                                             Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.103