ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin d-lui Brascan M.Paul, in vederea editarii volumului de proza”Naluci pe apa-Plutasii”

                                                                                                           

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. (2) lit.(a) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei, în vederea susţinerii financiare a d-lui Brascan M.Paul, in vederea editarii volumului de proza”Naluci pe apa-Plutasii.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                                             Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.104