ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eratei la hcl nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere raportul Serviciului venituri de constatare a erorii de redactare a art.1 lit.c si pct.d)alin.3 din HCL nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013 prin care cota de impozitare la cladiri persoane juridice s- a scris eronat 1,5% in loc de 1,3%;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit.c si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,  republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              ART. 1  Se modifica art.1 pct.c si pct.d alin.3 din HCL nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013, conform eratei prezentate in prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Erata la HCL nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013, iar art.1 pct.c si pct.d) alin.3 din HCL nr.3/2013 vor avea urmatorul cuprins:

            „c) cota de impozit pe clădiri proprietatea persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor, înregistrată de îndată în evidenţa contabilă, cu data de 01.01.2010   sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2010 prevăzută la art. 253, alin. 2 – Legea nr. 571/2003 privin d Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,3%;

            Pct.d) alin.3 va avea urmatorul cuprins ”Pentru incadrarea la alin.c) art.1 din prezenta hotarare cota de impozit de 1,3%, la solicitarea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, contribuabilii au obligatia de a pune la dispozitia acestuia documente justificative, aferente activitatii pentru care sunt autorizati, referitoare la functionarea unitatii de cazare, cum ar fi facturi de utilitati, facturi fiscale, bon fiscal, state de plata a salariatilor etc”.

            Art.3 Se abroga art.1 pct.c si pct.d) alin.3 din HCL nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013.

            Art.4 Primarul municipiului prin Serviciul Venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

                              Contrasemneaza,

                                             Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.106