ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Ansamblului  folcloric “Dorna Dorului” la Festivalul International de Floclor din Bitburg-Germania

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. (2) lit.(a) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5000 lei, în vederea deplasarii in  Bitburg-Germania, a Ansamblului folcloric “Dorna Dorului”, pentru a participa la Festivalul International de Floclor din Bitburg-Germania in perioada 09.07.2014-16.07.2014.

          Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                              Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.107