ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: Apetrii Bogdan Alexandru

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   in data de  8 iulie  2014

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu :   

- art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, actualizata;

- art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

 

H O T A R A S T E

 

Art.l Se aproba documentatia PUZ, in vederea eliberarii autorizatiei de constructie pentru imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: APETRII BOGDAN ALEXANDRU, conform anexei la prezenta hotarare. Indicatorii urbanistici conform PUZ  sunt : P.O.T. = 55,72%, C.U.T. = 1,92, regim maxim de inaltime  maxim admis –D+P+1E+M.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

08.07.2014

Nr.109