ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului, nr.9, ap.3 parter, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Melinceanu Petru Pavel

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Luceafarului, nr.9, ap.3 parter,  identic cu nr.cadastral  32161-C1-U2,  in suprafata de 40,86 mp,  din CF 32161-C1-U2 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Melinceanu Petru Pavel.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 4000 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avans de 20% in momentul inchierii contractului iar restul in 3 ani, in rate egale lunare.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.113