ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de ordine interna a Cresei Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor precum si prevederile art.257 din Legea nr.53/2003 – privind Codul muncii precum si art.76 din HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de Organizare si Functionare a Creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit. “d”, precum şi art. 45  alin.(1)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine interna a Cresei Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.116