ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

 

                  Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi HG nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(5) lit.(c) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

 

PROPUN:

 

            Art. 1   Se aprobă modificarea şi completarea inventarului domeniului public al municipiului Vatra Dornei ce a fost atestat prin anexa nr.6  a HG nr.1357/2001, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă eliminarea  bunurilor din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa nr. 6 la HG nr.1357/2001, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

            Art.3 Primarul, prin Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.119