ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 7000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Dor de Dorna ”

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 7000 lei,  în vederea organizării şi desfăşurării Taberei de pictură ,,Dor de Dorna”, în perioada 31 august-8 septembrie 2014, reprezentând cheltuieli de masă şi cazare pentru artişti.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe baza documentelor justificative.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.120