ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării  

Cupei Statiunii Vatra Dornei la Table

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Cupei Statiunii Vatra Dornei la Table , care va avea loc in data de 04.10.2014, la Vatra Dornei cu suma de 2500 lei.

     Art. 2 Suma alocată va fi utilizata pentru suportarea cheltuielilor de participare, cazare si masa a primilor 2 clasati la Cupa Statiunii Vatra Dornei la Campionatul National de Table din perioada 9-21 decembrie 2014 de la Tg.Ocna, precum si pentru decontarea cheltuielilor de transport ale membrilor Asociatiei pentru organizarea si desfasurarea evenimentului de la Vatra Dornei.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi CSM Dorna, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.122