ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc, nr.3,parter, ap.2, in suprafata de 49,98 mp si a terenului aferent acestuia in suprafata de 70 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Benchea Macsim Sinziana

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Runc, nr.3 format din 3 camere si dependinte notate in plan cu numerele :7,8,9 si 10, identic cu nr.cadastral  402/4/II,  in suprafata de 49,98 mp,  din CF 32654-C1-U2 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Benchea Macsim Sinziana precum si a cotei de 63/130 din 140 mp teren, identic cu nr.cadastral 32654 in suprafata de 68 mp din CF 32654.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilelor descrise mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilelor de la art.1, se stabileşte la 4800 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avand de 50%  la momentul incheierii contractului  de vanzare cumparare iar restul in 2 rate egale lunare.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Cu data prezentei inceteaza de drept contractul de inchiriere nr.9703/17.06.2003.

Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.124