ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică  a terenului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30,  in suprafata de 54 mp proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  SC ABANOS SRL, proprietara constructiei

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara   din data de  31 iulie  2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 –  administraţiei publice locale,republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se  aproba vanzarea, fără licitaţie publică a suprafetei de 54 de mp teren, identic cu nr.cadastral  35702 din CF 35702 teren aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC ABANOS SRL,  teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.30.

Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare a terenului mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul de vanzare al terenului mentionat la art.1 este de 26 de euro/mp, conform raportului de evaluare cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar restul in 12 rate egale lunare.

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                               Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2014

Nr.126