ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea anexei nr.1, capitolul x- alte taxe locale, pct.1 si anexa 10 pct.1 – nivelul taxelor privind acordul de functionare si desfasurare a unor activitati   comerciale al hcl nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   din data de  8 august  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

        -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat , Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        ART. 1  Se completeaza pct. 1 al anexei 1 Capitolul X- Alte taxe locale al  HCL nr.203/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014, conform anexei  1 la prezenta hotarare.

        Art.2 Se completeaza  Pct.1 Anexa 10 - Nivelul Taxelor privind acordul de functionare si desfasurare a unor activitati   comerciale al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014 ,   conform anexei 2 la prezenta hotarare.

       ART.3  Primarul municipiului prin serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                               Contrasemneaza,

                                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

08.08.2014

Nr.129