ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2013

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.54 si art.60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b si d”, alin.(4) lit.,,a  şi ali.6 lit.”a” art. 45 , alin.(2) lit.”a”si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,  Republicata si actualizata;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  contul de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotarare.

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.13