ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  proiectului  centru naţional de informare şi promovare turistică Vatra Dornei şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   din data de  13 august  2014

 

                Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                În conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale De Informare Si Promovare Turistica si dotarea acestora,  precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

                În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul  “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ VATRA DORNEI şi documentaţia tehnico economică aferentă  acestuia.

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect, astfel:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului,

629.498,36

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

629.498,36

c.

TVA

121.371,36

II

Contribuţia proprie în proiect,

 

a.

Contribuţia solicitantului la chelt. eligibile

12.967,67 (2,06%)

b.

Contribuţia solicitantului la chelt. Neeligibile

0,00

III

TVA

121.371,36

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

616.530,69

 

-          orice cheltuieli conexe aferente proiectului şi care cad în sarcina solicitantului.

 Art.3 Primarul municipiului Vatra Dornei, prin DSIE, SPTS şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevedrile prezentei hotărâri

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                    Contrasemneaza,

                                                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

13.08.2014

Nr.131