ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 15 mp teren situat in Str.Republicii nr.27 catre Serdenciuc Necoreta proprietara constructiei, in vederea construirii unui hol

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                Intrunit  in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1) lit.bdin Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 15 mp teren situat în Str.Republicii nr.27, identic cu  nr. Cadastral 35731 din CF 35731  catre Serdenciuc Necoreta, proprietarea constructiei, in vederea construirii unui hol.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                                    Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.132