ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 186 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                Intrunit  in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.(c) si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)   si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 –Se aproba dezlipirea imobilului identic cu nr.cadastral 35535 in suprafata totala de 329 mp din Str.Unirii nr.78,  in 4 noi imobile astfel:S4 in suprafata de 136 mp, S5 in suprafata de 52 mp, S6 in suprafata de 42 mp si S7 in suprafata de 99 mp si dezlipirea imobilului cu nr.cadastral 35736 din CF 35736  in suprafata de 220 mp in 3 imobile astfel:S1 cu suprafata de 86 mp, S2 cu suprafata de 84 mp si S3 cu suprafata de 50 mp.

Art.2 Se aprobă  vânzărea prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 186 mp teren  situat in Str.Unirii nr.78,   identic cu nr.cadastral 35535-S4 in suprafata de 136 mp din CF 35535 si S3 in suprafata de 50 mp din cadrul imobilului 35736  din CF 35736  situat in Str.Unirii, nr.78.

Art.3  Pretul terenului  este de 30 euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei .

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.5 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 6 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                                    Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                    Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.133