ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru  Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                Intrunit  in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată  si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei către Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical.

Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local. 

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                                    Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.134