ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                Intrunit  in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazând prevederile HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
           In temeiul art.
art.36 alin (2) lit.a) si alin (6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

 

HOTARASTE

 

Art.1.   Se  aproba indicatorii de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL , potrivit Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Trimestrial, Consiliul local Vatra Dornei , va analiza rapoarte cu privire la evolutia indicatorilor de performanta aprobati potrivit prezentei hotarâri.

Art.3 Primarul Municipiului, prin DADP, si SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

    

                                    Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.135