ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121 alin.(1) si (2) , art.115 alin.(1) lit. (b) precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.32,ap.9, formata din  incaperea notata in plan cu nr.15 in suprafata de 22,44 mp,   identic cu  nr.cadastral 421/4 din CF 33812 a comunei cadastrale Vatra Dornei.

      Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a ap.nr.2 situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.48C, formata din  incaperile notate in plan cu nr.5-7 in suprafata utila de 23,74 mp si suprafata totala de 31,43 mp identic cu  nr.cadastral  5227-C1-U2 din CF 34758 a comunei cadastrale Vatra Dornei, precum si beciul notat in plan cu nr.10-11 in suprafata de 14,15 mp situat in Str.Mihai Eminescu nr.48C.

      Art.4  – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                    Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.136