ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea premierii elevei Ioana Denisa Iordache pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”pct.  1,5 precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei pentru premierea elevei Ioana Denisa Iordache pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura,-singura medie de 10  din  judetul Suceava la examenul de Bacalaureat –sesiunea iunie 2014.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.137