ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de documente produse si/sau gestionate de catre Consiliul local Municipal Vatra Dornei si Primaria Municipiului Vatra Dornei  care constituie informatii de interes public

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.5 alin.1 lit.(g) al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.19  si art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă incepand cu data prezentei lista documetelor produse si/sau gestionate de catre Consiliul local Municipal Vatra Dornei si Primaria Municipiului Vatra Dornei  care constituie informatii de interes public conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Primarul municipiului prin aparatul de specialitate, va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.138