ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de   închiriere a spaţiului din incinta Casei de cultură  Universităţii Babeş - Bolyai – Cluj extensia Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;cererea nr.18.560/27.08.2014 a universitatii BABEŞ - BOLYAI – CLUJ EXTENSIA VATRA DORNEI precum si Acordul de cooperare nr.3301/11.02.2011;

            În temeiul dispoziţiilor   art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.1,  precum şi art. 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a  spaţiului  din incinta Casei de Cultură Platon Pardău,  Universităţii Babeş –Bolyai- Cluj  dupa cum urmeaza: sala de clasa S1 de 51,17 mp, sala de clasa S2 50,81 mp, sala de clasa S3 de 34,4 mp si birou S4 de 17,87 mp(154,25 mp), pe o perioadă de 5 ani  incepand cu data de 01.10.2014 -01.10.2019, cu posibilitate de prelungire, conform legii.

           Art. 2 (a) Se stabileşte chiria lunară la 1000 de lei, ce se va achita până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna în curs.

                (b) Chiriaşul va suporta contravaloarea utilităţilor pentru spaţiul închiriat.          

           Art. 3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCl nr.27/2011.

Art.4. Primarul municipiului, prin Casa de Cultură şi Direcţia economica, va duce la deplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.139