ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării  

Campionatului Naţional de Alergare Montană

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1  Se aprobă cofinanţarea   Campionatului Naţional de Alergare Montană –faza finala,  organizat la Vatra Dornei cu suma de 3060 lei.

     Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi CSM Dorna, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.141