ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind    alocarea a 50 mc lemn lucru răşinoase, din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pentru reconstruirea locuintelor persoanelor afectate de calamitatile naturale produse in data de 21.08.2014 pe raza localitatii Targu Frumos

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Adresa nr.32.954/25.08.2014 a Primariei orasului Targu Frumos ;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea cantităţii de  50 mc lemn lucru răşinoase cu titlu gratuit, din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru reconstruirea locuintelor persoanelor afectate de calamitatile naturale produse in data de 21.08.2014 pe raza localitatii Targu Frumos

          Art. 2 Primarul, prin Compartimentul cadastru şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.142